همانطور که میدانیم قیمت گذاری هر دستگاه بر اساس کیفیت قطعات به کار رفته در آن می باشد. گروه صنعتی الوین همواره بر این اصل پایدار است که کیفیت باید اولین رکن تولید باشد. لذا با توجه به پایبندی بر این اصل هیچ گاه کیفیت را قربانی کمیت ننموده و همانند سابق از بهترین متریال و قطعات در محصولات خود استفاده می نماید.

فهرست